Kwaliteitsregister en kwaliteitssysteem

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren;

 • De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;
 • De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);
 •  De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media (o.a. website, facebook, nieuwsbrieven).

Kwaliteitssysteem

Professionele standaarden.

 • Ik hou mij aan de beroepscode van de NVPA.
 • Ik richt mij op, in basis gezonde mensen (geen SGGZ-klanten) met een enkelvoudige hulpvraag.

 Cliëntendossiers

 • Ik hou me aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en leg het volgende vast in het dossier:
  • Naam van andere betrokken hulpverleners.
  • Data en tijdstippen van behandelingen.
  • Relevante feiten en omstandigheden van de cliënt.
  • Hulpvraag.
  • Ondertekende behandelingsovereenkomst.
  • Evaluaties/tevredenheid in de vorm van de Session Rating Scale.

Klachtenregeling

 • Ik ga altijd eerst in gesprek met mijn cliënt en bekijk samen met de cliënt of we de onvrede kunnen oplossen. Hiermee voorkom ik dat onvrede escaleert in een klacht of geschil.
 • Indien ik schriftelijk of per email een klacht ontvang, zal ik de cliënt binnen 6 a 10 weken mijn reactie op deze klacht geven.
 • Zouden de cliënt en ik er samen niet uit kunnen komen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Klachten en Geschillencommissie van SCAG, waar ik ben ingeschreven.
 • Ik houd een registratie bij van klachten die schriftelijk of per mail binnenkomen en bewaar deze registratie zolang ik deze nodig heb. Daarna (uiterlijk na 2 jaar na afhandeling van de klacht) vernietig ik deze registratie met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Ik ben gehouden aan mijn geheimhoudingsplicht. Ook informatie over klachten van mijn cliënten deel ik dus niet met derden. Ik kan mijn klachten wel geanonimiseerd delen met beroepsgenoten met het doel om daarvan te leren.

 Registreer incidenten,  informeer de client en – zo nodig – de inspectie voor de Gezondheidszorg

 • Ik ben ingeschreven bij het SCAG. Het VIM-register van SCAG stelt mij in staat om te voldoen aan de wettelijke eis van incidentregistratie. Daarbij kan SCAG door het grote aantal aangesloten zorgverleners uit de complementaire en alternatieve sector trends signaleren. Ook hier staat het leren van (bijna-)incidenten centraal. Wanneer ik een incident meld in het SCAG VIM-register dan worden de gegevens veilig opgeslagen in “Mijn SCAG”. Dit houdt in:
  • De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
  • Gemelde incidenten zijn altijd 100% anoniem voor de SCAG.
  • SCAG ontvangt alleen geanonimiseerde data ten behoeve van preventieadvies.
  • De ontvangen data wordt uitsluitend gebruikt voor preventiedoeleinden en er is geen relatie met de verzekering of de verzekerde.
  • De incidentmeldingen worden bij opzeggen geanonimiseerd en blijven op die manier onderdeel van de database (ten behoeve van de kwaliteit van het platform).
 • Ik bespreek incidenten met beroepsgenoten in het kader van de klachtenregeling van mijn kwaliteitssysteem.
 • Ik informeer de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger over incidenten die merkbare gevolgen hebben voor de cliënt, of waarvan aannemelijk is dat die nog kunnen volgen. Dit doe ik bij voorkeur in een gesprek, waarbij ik:
  • Uitleg wat er is gebeurd.
  • Hoe dat heeft kunnen gebeuren.
  • Zo nodig excuus aanbied.
  • Aangeef wat er geleerd is van het incident.
  • Wat de mogelijkheden zijn om de schade voor de cliënt te beperken of verhelpen.
 • Ik teken het incident aan in het cliëntendossier, waarbij ik noteer:
  • De aard, toedracht en tijdstip van het incident.
  • De namen van betrokkenen bij het incident.
 • Op verzoek van de cliënt krijgt deze een afschrift van deze aantekening in het dossier.
 • Wat wordt gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
  • Dit zijn ernstige incidenten waarbij de cliënt een ernstig schadelijk gevolg ondervindt of – in het uiterste geval – is overleden).
  • Hiermee wordt bedoelt alle vormen van geweld inclusief seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een cliënt door mijzelf.

 Reflecteer periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voer verbeteringen door.

 • Ik bespreek minimeel één keer per jaar de resultaten van de behandelingen en eventuele incidenten en klachten. Dit doe ik periodiek, geanonimiseerd middels supervisie of intervisie.
 • Ik leg deze bespreking vast en noteer de getrokken conclusies en de voorgenomen maatregelen ter verbetering.
 • Ik voer de voorgenomen maatregelen ter verbetering uit en check na verloop van tijd of de maatregelen effect hebben en leg dit vast.

Overige wettelijke verplichtingen.

 • Ik beschik over een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) dat niet ouder is dan 3 jaar.
 • Ik draag bij aan snelle en adequate hulp indien ik vermoed of vaststel dat sprak is van huiselijk geweld of kindermishandeling bij mijn cliënten of personen die uw cliënten vergezellen. Ik hou mij hierbij aan de meldcode:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Anoniem overleggen met een beroepsgenoot. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem 2 beslissingen:

Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:

    De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.

    De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.

    De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.